ارزش سقاه پارسیان امروز پنج شنبه در نجم اسفند 1400 می باشد.

[ad_1]

فرارو- ارزیابی انواع خط آهن پارسیان امروز پنج شنبه پنگم اسفند 14000 بوده و برخی دیگر به نارخ رز چهارشنبه، اوزایش یافت و یک گرمی قایق بادبانی پارسیان امروز نسبت داده شده است که یک میلیون و 430 هزار تومان فرآوری شده است.

ارزش یک پوند کاشی گرمی 18 عیار تا 15 صبح پاپنگ‌چنبه پانگ پاپنک اصفهان 14000 هزار تومان و 227 هزار تومان راسید، همچنین، یک گرم ریل تفریق جدید (ریل جلویی) به ارزش ریالی شد. معاملات ابتدایی اردیبهشت 11 اسفند ماه کجاست عددی که با دیگران مقایسه کنیم، روز چهارشنبه 450 هزار تومان افزایش، یافته است. راه آهن کسر قدیمی از نیما اولین معاملات امروز 12 میلیون و 150 هزار تومان با فوروش راسید.

سك گرمي 70 هزار تومان افزايش دشت و دو ميليون و 350 هزار تومان توسط فروش راسيد ارزشگذاري شده است. ارزش ریل پارسیان به ارزش ریل رز، غازتا، آوزیش یافت و سکه د گرمی، پارسیان، امروز، پنگشپنجم، اسفند، ماه به ارزش یک میلیون و ۸۵۵ هزار تومان با فروش راسید است.

ارزش انواع راه آهن پارسیان

انواع ریل پارسیان ارزش سه شنبه چهارشنبه برای امروز ارزش قائل بودم
0.050 74 هزار تومان 74 هزار تومان 76 هزار تومان
0.100 143 هزار تومان 143 هزار تومان 147 هزار تومان
0.150 212 هزار تومان 212 هزار تومان 218 – هزار تومان
0.200 281 هزار تومان 281 هزار تومان 289 – هزار تومان
0.250 350 هزار تومان 350 هزار تومان 360 هزار تومان
0.300 422 هزار تومان 422 هزار تومان 434
0.350 491 491 505 هزار تومان
0.400 560 هزار تومان 560 هزار تومان 576 ….
0.450 629 629 647
0.500 698 – هزار تومان 698 – هزار تومان 718
0.600 836 هزار تومان 836 هزار تومان 860 هزار تومان
0.700 974 974 یک میلیون داری هزار تومان بکن
0.800 شما یک میلیون و 114 هزار تومان دارید شما یک میلیون و 114 هزار تومان دارید شما یک میلیون و 146 هزار تومان دارید
0.900 شما یک میلیون و 252 هزار تومان دارید شما یک میلیون و 252 هزار تومان دارید شما یک میلیون و 288 هزار تومان دارید
1000 شما یک میلیون و 390 هزار تومان دارید شما یک میلیون و 390 هزار تومان دارید میلیون و 430 هزار تومان
1.100 شما یک میلیون و 528 هزار تومان دارید شما یک میلیون و 528 هزار تومان دارید شما یک میلیون و 572 هزار تومان دارید
1.200 شما یک میلیون و 671 هزار تومان دارید شما یک میلیون و 671 هزار تومان دارید شما یک میلیون و 719 هزار تومان دارید
1.300 شما یک میلیون و 809 هزار تومان دارید شما یک میلیون و 809 هزار تومان دارید میلیون و 861 هزار تومان
1.400 شما یک میلیون و 947 هزار تومان دارید شما یک میلیون و 947 هزار تومان دارید دو میلیون و سه هزار تومان
1.500 دو میلیون و 85 هزار تومان دو میلیون و 85 هزار تومان میلیون و 145 هزار تومان انجام دهید
1.600 میلیون و 223 هزار تومان انجام دهید میلیون و 223 هزار تومان انجام دهید میلیون و 287 هزار تومان انجام دهید
1.700 ده میلیون و 361 هزار تومان ده میلیون و 361 هزار تومان ده میلیون و 429 هزار تومان
1.800 میلیون و 499 هزار تومان انجام دهید میلیون و 499 هزار تومان انجام دهید ده میلیون و 571 هزار تومان
1.900 میلیون و 637 هزار تومان میلیون و 637 هزار تومان ده میلیون و 713 هزار تومان
2000 ده میلیون و 775 هزار تومان ده میلیون و 775 هزار تومان ده میلیون و 855 هزار تومان

[ad_2]

Fletcher Hobbs

نینجا آبجو عمومی. محقق اینترنت. معتاد وب هیپستر پسند. خواننده مغرور. زیاد می افتد

تماس با ما