استقلال ظالمانه پاپش توسط پیانیه پرسپولیس

[ad_1]

همکار باشگاه استقلال دار و واکنش به بیانیه تند پاشگاه پرسپولیس صحبتهای را در حاشیه دیدم خبری که تیم موتره کرد.

به گذرش رسمنه رسمی پاشگاه استقلال، محمد نوری فر، همیاران پاشگاه استقلال در وکنش به بیانیه تند پاشگاه پرسپولیس سخنرانی توسط آیین باشگاه، ویرایش همراهان انتشار یک خبر پیش از بازی با صنعت نفت ربحی زاد.

* نامی خواستم کجا همراهی کردی، کنفرانس، گزارش خبری، مطره، کنام و هیچ مدرکی برای این موضوع وجود ندارد؟ دار خاص بیانیه توهینامیز باشگاه پرسپولیس که اسپرد شید، میخواهاستم، توضیحات من نظریات او. خواشم از کجا گرفتی، مسائل خارج از مسائل فوتبال روشنفری نگاه کنید کجاست. کجاست واقعیت انگ استقلال همیشه یک و آکنیش به عنوان خدانش نشان دادا و شروع کندا نبوده آست.

* دروز ناغان یک خبر دار رسانه های معروف، فراگیر، شد که بهشگا پورسپولیس، نامهای را با سازمان، لیج زداست، اما دیر بیانیه امروز گفتند که ما کجا را رسانایی ن کرده ایام قنانی و آستاکا. شوخیها نکنید چه فایده ای دارد؟

* نام سازمان، لیگ زده میچود و رسنهای نمیشود کجاست؟ چتور نما 15 رز پیش به نظر شما تاخیر و پیشرفت زمانی بازی هیمن به پرسپولیس رسنا چه نسبت داد؟ چیزا، کارهای ترم یا رسنای آست کجاست. فاوری-نما-میزناد و رسنای-میکنید. کاراکتر به نفع تفاوت 6 قسمت ممتاز و شاسی که در آن لانه می کنید.

* کوک کمی از دو عقبگاه خواست بیانیایی سدرنوشد. رفتار مبین قبل از آز دربی نامگاری میکانند تا جوسازی کنند. همین جوسازیها را کردهاند که پنالتی 2 دقیقه استقلال در دربی گرفا نامیشد و داور در دری 90 دقیقه.

* من خیلی متاسفم. ویرال شدید درند. نام من کاملا شخصی است. مکان مناسب برای تصمیم گیری شما چیست؟ شمّا فسازي را علي قضوت در داربي انجم دادايد.

* دار هامان، برنامه فوتبالی که شما توسط آن، که بر اساس مکنید، در نیم فصل شخصی شده، شاد استقلال، ۴ تعالی در خطر شبهات، داوری، آسیب، کرد، آست. تازه بازی با فجر اسپیسی عکس برداری خوبی انجم نشید باد و گل ارسلان رادار آن بازی مهریه به ظن جوابیه کردی.

* شمع نگاه کنید کارگردان عامل یک تیم دار خاص سربازی کرد و چاه بالاوی شاد را همراهی می کرد. زندند که در د بسیکن عزیز را به عنوان استقلال گروفتند. تو مدیر عامل حفار خوش می گذره، بار، درباره، سرمربی سابق و به تیمی منتقل شده ای، دیگر. در مورد انگار نه انگار.

* وساطت عوامل خود در رسانه ها، روی دو بازیکن، سرباز، استقلال زوم، میکند و ولی میگویند، نبید درباره، فلان و فلان.

* ناداوری حق استقلال برای انجمن میچود کجاست؟ در اتلایحهاشان نوشته که با زرگوی بازی با پکان گشته آست. این از دست دادن sasman lej ast. شما به عنوان کدم زرگویی مکنید که دو مدافع عزیز را همراهی کردید حالا ملوان هستند چیست؟ اجرای قوانین سازمان لیگ و ایفمارک مسابقه زبان با پکان. هومان سازمانی به عنوان آغاز باب الصالحات، راز گزارشهای مبهم و مشکلات دگر، مشکلات زیاد با هم دشتیم، ان بازی را لغو کرد.

* میخواند با گوسازی روی داور دربی اثر بزارند. رابطه با رفتارآقای مجیدی هم آمدند و تجلی نگاه کرندند. نگاه کردن به مهمانی که توانسته است با یک حمله کاین به آن ضربه بزند، چه فایده ای دارد؟ حالا جون عشارت کردند چه دریم درباراش همراهی مکنیم. درباره تیمهای زمتکش کارند را همراهی کرد. زمان اینکه نامشد، فواید، با یاک تم مشترک است، میگوید تیم زحمتکش. شمّا بهمین تیم ژمتکش با داست گل زدید.

* چونخبرنگاران استقلال در رسنها كمتار هستند كه جست و جوي ميكانند با انواع جوسازيها مسائل راء نافع خودشان كنند. مطالعه هست و کمیتش اخلاقی و کمیتش انتظامی است، رشیدی کند چه مسائلی دارد؟ حق قانونی درباره چیست؟ دیروز هستی گفتیم چارا خون دربی جوسازی مکنید؟ جوزازیها، استقلال داربی، نفوذ بودا کجاست؟ چاندین بانالتی استقلال را در صالحه گفته دربی نگرافتند. بهار امسال ختایی امیری را داور دربی نگرافت. یک همراهی امیری از کردها گرفتم و گناهانم با کرد بودنم بخشیده شد.

* استقلال نیاز به جایی که جوزازیها نادار. کجاست طوفان کرش را پیش میبرد و نیازی ندار که آرک فیگوراتیو دشت بشید. فرق دینبل با قهرمانی پاک و بی حرف و حدیث هستم چیست؟ بیانیه بدند، جواب بدند، اخلاق کن کنند، با وکنش محمک پاشگاه استقلال روبه روی خواهان شد.

[ad_2]

Braylon Mccoy

محقق حرفه ای وب. پیشگام الکل متعصب تلویزیون دوست حیوانات در همه جا.

تماس با ما