برنج، دلار، سکا، طلا و 30 یورو، 1400 بهمن

[ad_1]

فرارو- ارزش دلار اسکان به درهم آمریکا اولین معاملات امروز شنبه 30 بهمن 14000 با کش 220 تومان در 26 هزار و 330 تومان راسید بود. ارزش یورو اسکان مجموع معاملات اول امروز، 29 هزار و 810 تومان بود که در مقایسه با پا روز پنج شنبه، 385 تومان کهش، یافت است. کالیبر حر گرم طلایی 18 امروز یک میلیون و 187 هزار تومان بود.

سک امامی امروز شنبه 30 بهمن 14000 با 11 میلیون و 730 هزار تومان راسید ارزش گذاری شد. یک قطعه ریل کسر قدیمی اولین معامله امروز به مبلغ 11 میلیون و 600 هزار تومان با مبل راسید می باشد. ارزش سک گرمی که به او نسبت داده می شد 50 هزار تومان کهش یافت و دو میلیون و 300 هزار تومان با فروش راسید به او نسبت دادند.

رنگ 18 گرمی

ارزش حر گرم طلایی 18 عیار در نما اولین معاملات امروز شنبه 30 بهمن ماه 17 هزار تومان کهش منسوب به دیگران نخ رز پنگچنبه یک میلیون و 187 هزار تومان راسید می باشد.

چهارشنبه هار گرم طلای کالیبر 18 هار گرم طلای کالیبر 18 پنج شنبه ایمروز کالیبر 18 گرم
شما یک میلیون و 202 هزار تومان دارید شما یک میلیون و 204 هزار تومان دارید شما یک میلیون و 187 هزار تومان دارید

قیمت پول

ارزش یک قطعه زمین قدیمی امروز شنبه 30 بهمن ماه در نماست اولین معاملات 11 میلیون و 600 هزار تومان رصدخا منسوب به دیگران. یک قطعه ریل جلو اول معاملات امروز 11 میلیون و 730 هزار تومان معامله سفت کننده است. یک میلیون متر مربع و 300 هزار تومان فوروش راسید دارد.

ارزش انواع مختلف معاملات شروع معاملات

انواع پول چهارشنبه ارزش پنج شنبه برای امروز ارزش قائل بودم
حیاط جلویی 11 میلیون و 940 هزار تومان 11 میلیون و 950 هزار تومان 11 میلیون و 730 هزار تومان
پیشنهاد قدیمی 11 میلیون و 850 هزار تومان 11 میلیون و 850 هزار تومان 11 میلیون و 600 هزار تومان
گرم دو میلیون و 350 هزار تومان دو میلیون و 350 هزار تومان دو میلیون و 300 هزار تومان

ارزش برنج امروز شنبه 30 بهمن ماه 14000

ارزش دلار آمریکا امروز شنبه 30 بهمن ماه منسوب به دیگران، نور رز پنج شنبه 220 تومان، کهش یافت، بازار آزاد 24 هزار و 330 تومان معامله شاد بود. ارزش یورو مجموع معاملات اول امروز با مبلی روسی 29 هزاره و 810 تومان است. ارزش دلار به مقدار پولی که به هزار پرداخت شده و ارزش 490 تومان کهش یافته و ارزش اسکان یورو نسبت به مقدار پول هزار و ارزش نسبت داده شده است. کهش 765 تومان ارزش تجربه کردها بود.

ارزش برنج آغاز معاملات است

برنج چهارشنبه ارزش پنج شنبه برای امروز ارزش قائل بودم
دلار 26 هزار و 850 تومان 26 هزار و 550 تومان 26 هزار و 330 تومان
یورو 30 هزار و 520 تومان 30 هزار و 195 تومان 29 هزار و 810 تومان

[ad_2]

Hayden Phillips

عاشق قهوه بی عذرخواهی یک تمرین‌کننده اینترنتی متواضع. دوست حیوانات در همه جا.

تماس با ما