(تصاویر)

[ad_1]

عبد الکریم ابوهیجله توانست با قطعه ایام با آرزوی خود بری دشتن وسیله ایاب و ذهاب چهارچرخ به سرپرستی جاده های کوهستانی مرجع کار بوچند.

به گزارش فرارو، جون 34 سالا، اهل روستای سناریا در استان قلقیلیه شمال کارانا بختیاری، قطعات دایاتی رک آز و وسایل نقلیه حمل و نقل اوری کرد بود، روی سازه خاصه که خودش تاراری، قره قاردا کرده راا باروردا کانا.

هچ کارخانه خودروسازی در سرزمین های فلسطین و جود نادارد، به عنوان ابوحجله یک کارگاه کوچوک در خانواه خانواده آش راا ساکت که وسیله نقلیه برای تخصص داد.

ما به کین کار مرز دو سال لانگ کشید هدیه دادیم. تخصص ابوحجله، دار سختمانی، دار آهنگری و درد.

عبدالکریم خاطرانشان رحمه الله آیا وسیله ای مانند تجربیات دوستانش و اینترنت در کشورش هست.

فلسطینی، حیات خانه، آش ماشین اسپلش را، پاراسی، میکند و میگوید کجاست: از آنجا که موتور است، ماشین است، و من از آنجا هستم؟

ما اوزود: شواهدی از اینکه گراناست و ارزیابی شده خودرودر بازار وجود دارد، ممکن است تا 100 هزار دلار پرداخت شده، ابتدای کارسختبود و حاوی اندیشه ساکت خودرو اوتادم باشد. می خواست ذهنش را از او دور کند و شروع کرد به عنوان پاداش. با مشکلات متعدد پیش روی شیدام بچرخید و ببینید نتیجه Rasidim چیست.

ابو هجله وسیله نقلیه ای است که به داخل حوض عقیقی می رود، چون به شمال کرانه بختی میراند می پیچد و سرعتی دارد که به بیرون میچود می رود و راهی است که به گرد انداز می رسد و صخره آن از میکند می گذرد.

یا میگوید: رندجی در چنین جاده و کوههای نیاز به هر، تجربه و شناخت ماهیت وسیله حمل و نقل، درد، مطالعه کک، وارش و ماگراگوی است، اما ذخیره کامل را میتیلابد.

عبد الکریم افزود: آخر را با خانواده خود در کوهستان میگیرند و میگوید: همسرام نیز عاشیق چه نوع وسیله نقلیه آخر را در که میگذارانیم و بهها جای که میخوایم می.

یک مشکل غیرقانونی در بودن کار خود رو به روی است، در حالی که میگوید با مقامات فلسطین است، بین آن پیوند وجود دارد و با حل کانادا مشکلاتی وجود دارد.

طریق آدم میذاد: خضروه با مدرک اینک کجاست، به نظر مکان خاص، تعیین شدت و نقش مناطق ماهانه، جایز است از نستند استفاده کند و چه کسی حق دارد. به آن توجه کنید

ابوحجله در ارضوی، توسعه یافته توسط پرووه خود، تولید خودروهای دگیر و فروش آنها در بازار فلسطین است. یا میگوید: بسیاری از کاسانی، عاشق دستبند، شادان، چه نوع وسیله حمل و نقلی است، با شواهدی از «گرانی تون»، «خان را نادرند»، «امیدوارم»، «بتواین»، سرشماری، به عنوان. این یک “را باسم” است و یک بازار داخلی با فروش بارسانم وجود دارد.

ای درباره یمنی خودروی سخته نز میگوید: ایمن آست، الوا بر کمربند و کلاه یمنی بادان نز با اهن تقویت شدا است.

ابوحجله، الوا، به وسیله خودرو بری، دیچتر پینگ، سالا، خود نیز، وسیله نقلیه، کوچک، سخته.

[ad_2]

Howard Gaines

مزاحم عمومی کافه قهوه. موسیقی نینجا. طرفدار فرهنگ پاپ

تماس با ما