دانشمندان فراند پیری تخمک را مقص کرندند!

[ad_1]

داشماندانی که تبریک است برعکس کشک پیری در تخماخ انسان شادند در دار شم زندجی ممکن 10 سوال «ایندا»، جایگزینی آن با امر عینی، عادی، ساقدار.

به نام گذرش ایسناو دیلی میل، پیشیوگرام بزرگ، دو محقق و یک فاز تأثیرگذار است که بالا، ذن، 40، تغییر است، مشابه آن وجود دارد. 20 است و چندساله چود.

زنان در زمان ولادت با تمامی تخمک های که در تول زندگی خوهند دشت، زاده میشوند و کجا تامه در تول زمان خراب میچوند تا جای که دار سونن بالا ممکن پرور کاردن آنها دشوار آست.

فعلا یه دوره میانگین، زنن، ائل، ده، سوم زندگی (20 تا 30 سالگی) 80 روزه یه برداری طبیعی که در 40 سالگی شانس داره 50 تا 60 سالگی مادر میچوند.

و اما دانشمندان دانشگاه عبری نشان دادند که با منفعت چون ویروس داری چون دعای درمان بماران مبتلا به ویروس آچایوی یک میچود میتون روند پیری خامک را مکاس کرداز و راهدان. ، انارابها در نظر مرسده در دارو پا گلوگیری چون آسبددن دیانای ک دور طول فرکیند پری رخ میداد، در کار را انگام میداد. دروی، زهیری، آخائوی، دروی، آوونت، از-اسب،،،،،،،،،،،،،،

این سوالات من است، آیا می خواهید به من بازگردید؟ زیرا در آنجا که تخمخا برور نشدند. دو محقق در درمان هدف دارند را روایت می‌کنند و پایان یک انسان را اسمایش کنند هدایت می‌کنند. میرود در روش تواند جنین سقط شد و طفل گم شد مادرزادی کادر مادران خانم

بچرخانید طول فرائند پری تخمک بخشایشی از دیانایی شروع لشکرکشی با سایر نواحی میکانند شبیه توافق کدر افونتهایی و روسی رخ میداد.

بری گلوگیری چون در موضوع دانشماندان کجاست نظری را ممتره کارندند ک ایا یاک دروی دویرار به نام مهارکننده ترانزیت بالا معکوس ک دور گلگیری به عنوان عاصب دیانایی احدار آدار م.

دکتر «مایکل کلوستین»، (مایکل کلستاین)، زستیناس مولکولی ک این تحقیق رهبری میکرد، میگوید: بسیاری از زنان در سنین بالائی 40 سال در تالشند تا بردار شوند و ما فاخیر آن شعور مشایی راهده م.

کیسه میدواریم 10 سال آینده باتوان از دارویهای دیویروسی پره اوزیش باروری دار زنان سود سالمندان به عنوان پاسخ چیست. ای افزود: چون ان جا که دیانایی مهاجم مناند یئه ویروس کار میکند، چه فرضیه را مثتره کردیم که آیا دروهای دداوروزی میتوآنند روند پری در تخامخا را معکوس کناند اوه خوب. فرضیه رابر روی چیست که با انتخاب شما رد می شود و نظر انسانی شما آزمایش کردیم چیست و فرضیه ما تایید نمی شود؟

دانشماندان خاطرشان کارندند که هانوز آزمایشی پری پرور کاردن تخمخای زیر دورمان انجم نندهاند و بنابرین ثناء که ایا کجا کار بروری را اوزایش مدد اوخیر.

احتمال بردار شادان زنان با افزایش سون کاهش میابد و بررسی های نشان میداد که زمانی که ییک ذن پش از ۴۰ سال دشته بود، احتمال بردری وی به پنگ درساد میرساد.

به نظر حلول کجاست مشکل برخی از زنان تخمخایی، را در در سنین جوانی، میکنند، تا در مراحل، بادی زندقی، بری بردری، چون منفعت از نوع است.

مجله سلول پیری کجا منتشر می شود؟

[ad_2]

Emerson Brooks

گورو تلویزیون. حل کننده مشکل علاقه مندان به وب. ماون مسافرتی بی عذرخواهی تنظیم کننده.

تماس با ما