طالبان، آمریکا و تهدید کردها

[ad_1]

طالبان، رز، دوشنبه، واشنگتن، را، تهدید کردها، دار، سورت، عدم تجدید چشم درباره پرداخت گرامات با بازمانده قربانیان، 11 سپتامبر، محل درایهای، بلوک قدرت افغانستان است. تجدید بینش نوشود پیوندهای خود با یونایتد ایلات ایالات متحده آمریکا

به گذرش یورونیوز، براساس قانون اساسی جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، دولت عین کاشور، یفت یافت 7 میلیارد دالر به عنوان درعا توسط بانک مرکزی افغانستان مسدود شده است، به منابع آن در کانادا مراجعه کنید. بیر همین، اساس نیمه، لشکرکشی های یزد، شهریور، پرداخت، خوهید شاد گزارش شده است. 3/5 میلیارد دالر تصمیمی است که کمکاهای شیردوستانه گرفته است که در آن افغانستان حوزه قضایی یباد است.

انعام الله سمنگانی، دستیار طالبان سخنگو، در حضور موشکافانه توییت‌ها و انتقادات از طرح واشنگتن پول‌های همن در قالب آن مسئولیتی ندارد که توسط پرنده پایمال شده است.

حرم ارشد طالبان کجاست آدام هیمین پیام افزده است: «لشکرکشی های یزده شهریور به افغانستان پیوند خورده است. هارگونه که پول مردم باهاش ​​خراب شد افغانستان بهانه رد جدی شما کجاست؟ آغار یونایتد ایلات رویه خود را عوض نکند و بحر رفتار تحریر آمیز خود آدما دحود، امارت اسلامی افغانستان آنها را مجبور می کنند که به خواهید بود دکتر سیاسات خود منسوب به وی در آنجا کاشور بازنگری کیندا باشند.

ایالات متحده آمریکا در نوامبر 2001 و کمپین های پاس در یزد سپتامبر هومان از برج های سازمان تجار جهانی در نیویورک و ساختمان پنتاگون در افغانستان درخواست کرد، کمپین کردها و طالبان در اطراف میدان جنگ دویدند. 20 او پس از آن، کامل بودن نیروهای نظامی نظامی را پرسید، اما توافق واشنگتن، طالبان، جایی که کردها کردند را ترک کردند و دولت حمیت غرب بلافاصله به دست کردها افتاد.

در آن زمان طالبان با قدرت قدر بازارگشت بود و همزمان با باکاهش شدید کمکاهای بین ملاها با او که کشور است و منابع او وجوه بانک مرکزی خارجی دوربان اقتصاد افغانستان است. ، همانطور که فروباشیده ق. سازمان مل مطهدا برها خواستار از سرگیری کمخای ماتروک دانشگاه جهانی پرای گلوگیری از تشدید بحران انسانی دیرین کاشور شداح آس.

[ad_2]

Olive Herman

سفر نینجا. زامبی نرد. متخصص فرهنگ پاپ معتاد آبجو ماون وب کارشناس مغرور غذا تنظیم کننده. دردسر ساز. خالق مشتاق

تماس با ما