قبل از بیهوشی مودران آیا عمل جراحی داشتید؟ – زومت

[ad_1]

DR Sall 1811, Francis Bernay, Romannois English بدون بهوشی تحت کار قارافت جونده (عمل جراحی در بردشت بافت پیستان که در منظر سرطان درمان انجم میچود انجام شده است). یا نام روز به عنوان کاری از برای خورشنوش خاطره مایورد: «در تمام مدتی مانند اثر بردن درحال انگام بود به وقف فریاد مزدم. کار عذاب اور و دردناکی بود.» درواق، بارنی، طول اثر دو بر، چون شد، درد قاش کرد، احتمالاً عنوان تسکین بری یا خوشیند پاد را داشته باشد.

کار برنی، دکتر درانی، انجم، شید که، بیهوشی، جراحی، هنوس، دکتر مراحل اولیه، باد و گازینه های، هدشت، متوانست قابل اعتماد نیست و بیشتر خطرات ما شدید است. تونی وایلدسمت، استادیوم باسینسته بههوشی، دندی، اسکاتلند، GVT: «بالاترین رمان تاریخی مناند ماوردی برنی نسان میداد که پیش آس بیهوشی، جراحی چدار دردناک بود.

دروایی، مقابله با چینین دردی با تارسیناک و هامچون، کابوس خواهید بود. امرروزا، داروهای بهوشی ابزار ثابت پزشکی هستند و شمیل گروه اول داروها میکند که نهتانها بری کنترل پنل، بری شل عضله کوردون و بیهوش کوردون بماران نیز بهره مند از میکند.

بسيارة افضاد درضي زندگي خود اين درواها رد دريفت خواهند كرد: بحسيسي إليحاسي لاستيه لد ابر دندانپزشكك, اپيدورال (درو درو دردورال) ابرو قانال كنال كنال إلي ريوشي ي بيهوشي بيهوشي ي بيهوشي ي بيهوشي User Memory ?

اما آیا قبل از اختراع بیهوشی در انجمن میدانند عمل جراحی انجام می شد؟

به طول یک طوفان بچرخید

بیهوشی که امروز میشنسیم، اختراع نسبتاً جدید، اما قارنها بهدنبال راههای دعای ساکین درد شدید بودیم.

گذرش از-دها 1100 از-پاز-چانی-جود-د-که-اسفنگهای-آآب-ریش-اپر-شا-ه-آن-نام-را-را-جد-خواهالودگی-به-منظور- a-mada-sazi-bray-a-surgical-work و a-car-ro-pa-hash-shah.

آگر اثر اکتار برگردیم، دار دستنوشته های که از دوران رومی با راسیده آست قرون وسطی، مشروطه تهیه مخلوط آرامبخشی با نعم دواله (دواله) شرح شده آست. غذای یاکی از دستنوشته های قرون وسطایی، جایی که تنتور که از سرگجهاوری از سافاری گراز، تریاک، آپ ریشا قیاه انسانما، سوکران زهرالود و سرکه سخته میشد، با تصویری از خون استفاده از ریو کارده کرده کرده بد خواب است.

1600 سال پیش بود که پس از گذشتن از اروپا، تریاک (تاریاک حلشاء در الکول) را با خشم اسکن شده اش، تغییر شادند، نوشید. اما خانه ناخالص و قرداقق بودند کجاست و سوکتی میشد که متناسب را با بیماران و نیازای است که پرنده کار است. الوابریان، انها میتوانستند خترناک بشید. مثلاً شوکران زهرالود میتواند کیشاندا بشد و تریاک و متوانند تریاک یک پشند معمولی نوشیدند. پرهای انسان با جریانی از مقادیر بالا میتواند، توهم، ضربان نابهنجار قلب، و جریان منابع قوی، مرگ شود دارد.

جراحی قرون وسطی

تصویری به عنوان روش جراحی قرون وسطی به واسطه هانس هلبین پسر در قارن شانزدهم کاشیدا خیابان شده.

برخالف در چسمنداز پازشکی بیراهم، زمانی که جران مجبور بودند جراحی حمله به را انجم دهدند، به احتمال زیاد رویشی که به کار میبردند، کجا بهترین سرعت و دقت ممکن است.

اما سرعت و دقت این دو جراح محدود به جراحی است که مانند یک متر است. به نظر من برای مثال میتوان فرد کرد که پیش به عنوان اختراع جراحی بهوشی در اروپا و آمریکا در اواسط این دوره در اواسط سال 1800 میلادی، یک عمل جراحی سازارین و برش اعضای بدن انجام شد. مناطق کیلومتر از امروز، رواج دشت. موضوع کجاست، آنها مهارت منبع نیاز و خطر همراه با چینن جراحی و سخت و بی مسئولیت هستند. هدیه ویلداسمیت: «رویهای جراحی زیادى شرح داده نامیده، زیرا تونایی انجم عنه جود ندشت».

باگفته ویلداسمیت دندانپاشکی تعدادی از انواع جراحی چند نوع جراحی وجود دارد که متناسب با غلاف راست و زیره درد و خطر حمرا بن به عنوان متر جراحی است. روشن استکه بیماران نز پرای انجم کجا کارش اشتیاقی ندشتند. هدیه Wildasmeet: «جستجوی Knid Khuud برای دار و موقعیت تصمیم Deheed. درید جرأت داشت، اما فرار کرد، حتی اگر جرأت کرد، خوود که با بدراست کار می کرد.

روشهای مشکوک

هامانتور که جراحان، بهدانبال روشهای جدیدی پرای انجم کار خود بود، روشهای گیرادتری ظاهر شادند. اگر دوست دارید روشا “فاشردن” غلاف. کجا تکنیک جامع است و شریان هایش را به نظر بیهوش کردستان برداشتند یا اعصاب را به نظر ایجد بیهسی ناغانی و در اندامها بود.

مقاله مرتبط:

احتمال اول یوننان باستان پرمیگورد است. Pezeshkan Greece Bastan Sheryanhai Garden ra “Carotid” minamidnd ke Kalmahai ba feather یونانی با معنی “Behush Jordan” EST. هدیه ویلدزمیت: «مدرک وجود دارد که هانها منفعت یک میکردند و مدانسند که چار دادن سرخرقایی کاروتید مثبت بیهوشی میچود». آغرشش، احتمالاً جایی برای بازدید از شهر، منبعی که از تصمیم برای افزایش ارزش آن بهره برده است، و شاهد راهنمایی آن، خط تیره آن است. هدیه ویلداسمت: کیس که امروز در روش با سیار برخاطیر را امتحان کانادایی با امکان افزایش با عنوان قاتل کارش دادگاه میکشاد.

دکتر سال، 1784، یک جراح بریتانیایی با نام مشترک، ژان هانتر، و یک جراح مغز و اعصاب، با استفاده از یک شریان، روی، آندام، بمار بری، اجد بیهسی ازمایش کرد. شگفتائور انکه، هجوم کارگر غلاف کجاست: شکارچی بیست و دم را کاناد برید و ظاهرا بیمار دردی احساس خشم است.

تکنیک حفار دارت های “چوک مغناطیسی” یا غلاف های مسخره را کنترل می کند. عناصر شبه علمی هیپنوتیزم کجاست، را با، ایه توریها، ساختار میکرد که سیالی در هود آنانها، وجود دارد مشابه میدان نرو که میتون آن را با اهنربا دستاری کرد. مخترع تکنیک آینه، پزشک آتریچه فرانتس آنتوان مسمر، باور بود که با کنترل جایی که ماآ انحراف میتوند بیماران رادر هالت معلق زندگی تصمیم دهد که تی و اور جراحی رند احساس.

پیشرفت های شبه علمی، منبعی برای هدایت واقعیت تنش کجاست؟ در اواسط این سال 1800 چرخ و فلک با نقاط آروبا بود و هند بای پس معده و کشک و دو جراح و نیز جراحان در بیمار از کاردینال من بهره بردند. پراساس گازارشی که دار، مجله بین المللی هکتوئن، به طور گسترده منتشر شده است، و دیر چندن منبع گازرش شد بیمارانی که در زیر جایی که تصمیم به پیوند گزارش شده، دردی حس نامگذاری کرند است. سوکت های مغناطیسی در لندن و سایر مناطق کشور مانند چاندین بیمارستان.

جران هم زیر سول و باردن را که روشا و کرندند و طرفداران است راه انداخت که قضیه گامراه کردان مردم متهم کرندند و درنهایت پاسخ مغناطیسی به افتخار افتخار است. کجاست امر زمیننا را دعای نو کاندیدها و آمیدوارکاناندتری دعای تسکین درد و آراامبخشی آمادهه کرد: مجموعه آی از گزهای را می توان به عنوان سارنگم آغازگر عصر جدید بوشی مادران شند استشمام کرد.

ابزار جراحی قرون وسطی

محل سکونت جراحی قرون وسطی. جراحی هایی مانند بدون بی هوشی انجم میشد، اثر سیار دردناک و خاترناک.

نیمه علم تا بیهوشی مادران

اواسط این روز سال 1800 بود، دانشمندان و دو جراح هنگام نصب ربات خوشبویی با نام رابطه مردم مند شادند از استفاده از بالنی بهره بردند. تقطیر اتانول با اسید سولفوریک با دوست میمد. دروآء پیشین نسل آیه قرنی که برمیگرد و سیر قارن شانزدهم زینت خواهد شد پاپشکان با انجم آزمایش های روی کجاست ماده اسرار آمیز نازل کراندند که میتواند مرغه را بیهوش. کاند.

چندسد بعد از آن دو جراح، دکتر زمین، کاربارد اتر کور، خود بازندهشی کارند، پرسید. Dernheit، DR Sal 1846، جراح آمریکایی Dandanpschek by William Morton، یک عمل جراحی عمومی، را angam dad ke dar anat ra ghazi ra roy beymari by kar bird و spes بدون درد توموری را از باغ پرنده. برهان اول بالینی کجاست، ما میخواهیم اهل میداد باشیم، منفعت سنجده ماست، و دقیقاً میتوند جیب بیهوشی و سکین در شود کجاست؟ Space der Sal 1848 Harajan Thabet Karandand ke نصب خنجر با نام کلروفیل میتوند با موفقت درد را هنگام زیمان و جراحی های دیگر کهش دهد.

اتر و کلروفرم

آب و کلروفیل مواد خام.

آب و کلروفرم با دو جراح کنترل پستره روی دییت بیماران دادند زیرا با کنترل دد بمار و ورستادن آنها به خواب دو جراح بری انگهام کار دشتند و میتواستند آن را با دوقات اندری انگام میخرند.

با گذشت زمان، انجمن این عمل جراحی را کجا انجام داد، کجا را دیدی؟ حفار هیچیک در مرحله عمل جراحی با استفاده از نامگذاری، اما هار دو درنهایت، زمینی سخت دروهای، اینفلوئنسر و یمنتری شاند.

Wildasmeet Nakkashi Rang Roghani az 18th Ra Beh Yad Mayord Ke Mardi Ra Nchan Maidhad Ke Ba Wahshet شاهد عمل بریدن اندام خود آست. ویلداسمیت اظهار داشت: “با ناه کوردون به بیمار میتوآن دریک کرد به عنوان یک عمل جراحی بدون بیهوشی معروف است، چقدر دلمان برای شما تنگ شده است.”

تاریخ بیهوشی ممکن است آزمون و خطا با یک اشتباه قوی، اما اینجا قضیه تکنون کارش در بیمارستان کاشیدا شدا بساد است.

[ad_2]

Roy Christensen

متخصص اینترنت دانشجو. نینجا فرهنگ پاپ. علاقه مندان پرشور توییتر.

تماس با ما
این وب‌سایت محتوا را با استفاده از هوش مصنوعی و داده‌های اینترنتی تولید می‌کند و از صحت محتوای ارائه شده مبرا است و از استفاده از آن تشویق نمی‌کنیم.