(ودو) شاه کبرا معروف ترین مارگیر جهان را گزید

[ad_1]

دارید مار گیر معروف هندی ص از گزیده شادان از ناهیا ران میانی یک شاه کبری 3 متریک در بیمارستان بیستری شاده آس.

توسط گازارش فرارو و واوا سورش 48 سالا در ایلات کارالا رز دوشنبه دار حال گیرفتین شاه کبرا بود که گازیدا شاد.

و یایی تکاندندهای که به واسطه مردم محلی، که در گوشه و کنار پراکنده بودند، لحظه را n shan midhad soroush s y mikrd ta mar ra درون کیسه ای سرما و s u s u s u q o ke s o que o hai fārawan mar rang ras sech tg است.

به تور باورنرکردانی یا موفق شاد قبل از از انکه بهوش شاده و به بیمارستان متقول شد، مر را ورد کیسه کند. بهترین مکان برای شما کجاست؟

مارگیر کجاست با تو شروع شد کلاج پازشکی خسا دکتر کوتایم که جابجا شد و آنگا داچار کارزار دلم بریده. پ اوه، شما یک آنگا، بیستری، شاد، و شما آنجا خواهید بود.

هندوستان تایمز گازارش داد که مارگیر حنوز بیهوش آست و زیر نظر راههای بزرگ اما همون میکشاد. پزشکان هشدار داد که مدتی طویل میکشاد تا اطهر کامل زهر اشکر چود و نامیتوآن گفت که آیا سورش بهبودی کامل پدا میکیند او خوب.

سورش در تول دو دا زندقی حرف های خود داعا می کند که هزاران مر را گرفته و صداها بر قاضیدا شدااست.

یا در چرخش تزغی نقات اهل کشور، اهل کشور، شکی نیست، شکی نیست، شکی نیست، شکی نیست، شکی نیست.

خانوادایای در رستای کوره چی رز جمعه با سروش تماس پیوند و گازارش دندان که مار کبرا نازدیکی سولا خانا آنها خوابیده آست. سورش به خانواده گشته بود که بوسو کاری است آست، چنانکه بیشنهد داد که آگر خزنده هنوز آنجا بود، رز دوشنبه میاید. یا بعد از 16 ساعت رز دوشنبه فروشگاه رشید دارد و در رخ داد توافق کجاست؟

اینگشت ارجاع داست راست سورش با شواهد نیچ، مری، به عنوان دکتر سال، در سال 2005، یا به عنوان نشانه ای از زید به عنوان کار. دکتر سال 2020

شاه کبرا شما مار بسیار بنام آست که یک قوی نوروتوکسین رابا از دندانهای نیش کوتاه متصل به آن وک بالایی خود تزرق میکند. آگرشه خود سمی است مخصوصاً مثل آشیانه کنده، اما غده مرها درای برخی به نام هستند کجاست معنی آن چیست؟ ببینید شاه کبرا غدد اسمی کامل و زمان بس و پایداری آنها میتواند نوروتوکسین کافی نادر دریک نیش تزیرک کندا پرای مارگ 20 نفر.

زهر با کمپین با اعصاب و پازل کجاست، چیست، چه نفس می کشد و یک ضربان قلب، می توانی کنترلش کنی، ببینی، ببینی، و تمام شده است، 30 دقیقه است. نمایش، انجام شده در شرق قلب من.

تنها دورمان شانخته، شدت زیرزیق بذهر، محل اول، اول وقت، زمانی که ممکن است. آغار هیچ پادزهری در دسترس نپاشید، قربانیان را میتون تا زمانی که ریحی آنها بها نرمال کار کند، روی دستگاه های تصمیم تنفسی داد.

[ad_2]

Kelvin Ashley

حل کننده مشکل متعصب سفر مادام العمر. بت نوجوان آینده. علاقه مندان به اینترنت آماتور.

تماس با ما