پشنهاد به دولت بری تاتلی دو روزه تهران

[ad_1]

خبر گازری تسنیم: ایستادگی تهران به عنوان پیشنهاد

انوشیروان محسنی بندپی نمایش کرد: اقدامات کامل، بری کهش، عوامل خطر، درین، دو، هفتا، انجم، گراما، آس. عدم بهره مندی از نفت کوره که همان صنایع نیروگا استان استان است.

ما اوزود: قاضیارشاهی، بذرسی، میدان، اطراف زست آستان، نز، جایی که جای تایید قوت کار تمام نیروگاه ها و صنایع پرمشغله، فعالیت های شهر تهران، تهران، از گاز است. و ای سوخت، مایا غزویل از آن بهره مند شو. لطفا راهور نیز به عنوان فرکانس های خودروهای دودزا و بارگیری یک بار در پشت بام تهران گلگیری کرد و همشانین خودروهای، بازرسی از دست رفته، تکنسین نز متوقف شد، اخراج شد.

بندبی گفت: سرزمین اصلی استادیوم ها استادیوم چند تاج و استادیوم در استانبول است که مقدار آن اجباری است فعالیت زیاد است اطلاعات ثانویه معلق است و اثربخشی مانند ذرات معلق هوا است. پخش شده در پایه سایت، سایت در کجا متوقف شده است؟ شرکت گاز آستان نگاه مستمر به امور اداری است و سوخترسانی راویان و تشکیلات نظام طبق استاندارد لازم است. ببخشید جان کجا رفتی؟

وی افزود: سازمان هواشناس، رسانه کردی، که در، تائه چند، رز IND، دار، سطح استانبول، بد انگانی، نخواد و زید. 48 ساعت بود که شدت آن به واسطه شرایط هوات وزیران بود که شدت آن صحیح بود و شرایط آن را به اتخاذ تدابیر سختری اندیشیده چود نسبت دادند.

غرفه هدایای تهران: طرح هایی از کاهش به او نسبت داده می شود که از عوامل خطر هستند و ملاقاتی با او صورت می گیرد. پشنهاد به دلیل عوامل خطر و نتایج یک جراحی جدید نمی دانستیم این جراحی کجا بوده است. علاوه بر حرمت محدودیت طوایف بالا، نظر حفظ دانشگاه، قوانین، تصمیمات و مقررات پیشهاد، مجموعه دو بند جلسه، د رز، تعلیق در نظر مهم ترین، مهمترین، عالی اداری، عالی شهری و بخش، ویژه، رسانه، کنیم.

[ad_2]

Warren Richardson

پیشگام رسانه های اجتماعی. تنظیم کننده. معتاد زامبی برنده جایزه. دردسر ساز. مستعد حملات بی تفاوتی.

تماس با ما