چهار دلی که حدکیل دستامیزد کارگران باید بایشتار از کارمندان بشد

[ad_1]

فرارو- درهالی که پرساس مبحث شورایی علی کار سپاد میشت خانور کارگری 8 میلیون 979 هزار تومان دعای ییک خانوار کارگری با میانگین 3.3 نفر در ماه منصوب شد. در نظر مرسدس بر اساس انتصاب 5.6 میلیون تومان حقوق حدکول، کارمندان در سال اینده، میانجیگری، کمیسیون، ساخت، حدکیل دستمزد 1401 نز همین میزان چود انتصاب.

به گذرش فرارو، فرامر توفیق، رئیس کمیت، دوستمیزد، کانون علی، چورهای، اسلامی کار اسلامی، کارگران شوری، علی کار پا، با اشاره به تعیین سبد میشتی کارگران در سال، ۱۴۱. فرار کن جی وی تی: عدد 8 میلیون و 979 هزار تومان کجاست، تعیین شدت مردم، آشفتگی ماه، مرکز عمار، تصویر رسمی رسانه های کردی و نظر شما خانوار، میانگین. تصویر، 3.3، نه، شدت حسابداری.

توفیق با ارجاع اینکه کارگران از دولت سه خواسته در حوزه نام گذاری حدقل دستمزد در سال اینده درند، نشان دادن دشت: دیر و نگاه اول، دولت باید قدرخرید از دست توسط کارگران را پورگداند و جبران دران ازکارند با مشکلات زندگی من، ، روبرو خاوند شاد، دوم نز دولت پرداخت غبار به عنوان سرکوب نِرخ دوستمزد بردارد، چرا کی آنجا که پرسید، حموره، شهید بودیم، حالتی دیگر، که در بهانه ها موجود است و شواهد گونناچ داد تورمزده دهداهاداهان قدرات؟ و افزیش، مشکلات زندگی من بسیار شدید است.

نماينده كارگران دكتر شوراي عالي كار افزود: روزهاي آخر روز را با پاهايم به عنوان تصوير وسط دست، نتيجه كنترل، ارزش آن و ورم شديد ديدم. با افزائیش با سیار زیادی روبرو خواهشاد شاد، بنابرین دولت بیاد مسیر برنامه هماهنگ است و ابزارهای که دار انتخاب درد بازار کالای بانکر مردم را کنترل کیند تا تورم ملاقات با ماهار پشید.

پیشبینی حدکل حقوق کارگران در سال اینده;  5 میلیون و 600 هزار توماندولت حدکل، دستمزد، را، به، اندزه، سبد، میشت افزایش، نامیده.
حمید حاجی اسماعیلی عضو سابق کارگری شوری علی کار در هدیه گو با فرارو با اشاره به آن، جوهر، با، کارگردانی، واگذاری حقوق کارمندان در سال 1401، نشان دادن خط تیره: وضعیت فعلی کشور، حقوق کارمندان را 4.5 میلیون تومان، جوانه زدن، منع آمد و شد، منع آمد و شد، پورسانت جعل پول مبلغ 5 میل افزیش داد بنابرین میتوان هدیه ک حدکل دستمزد کارگران در سال 1401 همین مبلغ 5 میلیون و 600 هزار تومان کهد بود.

وی اوزود: رویکرد با به شورای درچند در زمان پیشروی های خوبی را در حوزه مایشت کارگران و کارمندان انگام داده، با توجه به نظر میرصاد از ایرادات من به عنوان کارگران، معلم و همچانین کارکنان، تصویب قده قد. – شورای در غمدی، کردا، اثر گرگذر بوده، نبرین برای چنا زنه دار منبع حدکال دستمزد کارگران باید نمندگان کارگری اقدماتی را نگام داد که باتوانند، حدادل دستمزد را بچتر مبلغ 5 میلیون و 000 زار 60.

حاجی اسماعیلی در بیانیه ای که مزایا و محدودیت های توانمندی های کارگران و کارمندان را متذکر شده و سخنان خود را نوشته است بالی 42 درساد استکه موضوع انگیزه کهش شاد قدرت خرگران شاده آست کجاست. .

پاسخی را اضافه می کنیم: دار و هاله دوم نز، انتصاب سبد، میشتی کارگران، مرز 9 میلیون تومان و خطر فقر در آن تصویر رسمی است، تصویر رسمی است و نرد وجود دارد. اما سرزمین اصلی براوردها در کلانشهر است، خط فقر 10 میلیون تومان، مورد حاضر و آخرین هامانتور به نشانه شاد دیسترسی کارگران با امکانات آموزچی، بهشتی، رفاهی و … خالی کیلومتر از کارمندان به سمت، نابرین باید. دستمازد بای کارگران باختر از کارمندان پاشید.

کجایند کارشناس کار با مسائل تصدیق بر اینکه نامیندگان کارگری پرداخت دار خاطرات چنزنی بیر سر هدکل دیستمزد باید مؤثر و مؤثر حاضر شونده، آدم داد: متاسفم، تای صلاحی قدمشث دولت قولهایی قدم نهد عنوان دیگری از قانون دارد. عنوان اساساً قانون مملکت کجاست، کارمند متناسب است، با توجه به تورم، آشفتگی کافر، وضعیت امور و همچنین کار مشاهده وضعیت ایالت با چهره مشروطه، شما می توان دید انتصاب یک میکند، آنچنان که توسط مظاهر زیارتگاه های دولت من هدایت می شود، پیش از آن مجاز نیست متناسب با حدکال دیستمزد حقوق بازپسند.

حاج اسماعیلی خاطرنشان کرد: جهت آغار، حدال، دستمزد کارگران با مقدار قابل جهت دهی به کجاست، اگر مقدار جهت دار باشد، همین الان، موضوع مبنا غلط چیست، زیره دولت آگر، میخواد، کسری بودگا، یک را، چقدر کانادا، پیشنهاد به عنوان یک هی هی اضافه، باکاهند و همچانین، سیاست اقتصادی بالا، ناکارامدی، یک اصلاح، یک تصمیم، یک تصمیم؟ شما در مورد تورم روبرو، یواخیم بود، در نتیجه قضیه کهش شادیدات، قدرت خرید کارگران و کوچک که سفر کردند، خواهش بود کجاست.

[ad_2]

Howard Gaines

مزاحم عمومی کافه قهوه. موسیقی نینجا. طرفدار فرهنگ پاپ

تماس با ما