یافت هیجان انگس دانشمندان درباره اصل آب زمین

[ad_1]

فرارو- زمانی، هو، زمین، حنوز، در، پیدایش غنچه، ظاهراً اپ بر روی آن و جود دشت، اما در دانشمندان، سوال همیش مطرح، پاد که، اپ به عنوان جا مداست کجاست؟ دکتر چند با ذوق از بررسی های گاستردای پرسید که در مورد شکل گرافیت، انحنای انتهای آن، راه ایشمان ایهگرام کجاست. فرضیه از نظر مدت زمان محتمل دادگاه کجاست، از نظر منشأ پدر کار زمین بود تا آنکه دانشماندان فرانکوئی، اینجا تحقیق فردی با نتایج رزیدنتی مدرک است.

به گازرش فرارو زمان شکل گیری ماشین زمان شکل گیری ماشین بود. قبل از تشکیل زمین، بزرگی در نقش گس و گرد و غربه نقش خورشید گوان گرداش میکرد را در نقش «دیسک پش سیارهی» نام درد به عهده گرفتند. اتم‌های دیسک پهپاد با درجه‌بندی تودی بزرگ و بزرگتر را شکل دادند که سارنگم با ضایعات ماشین و بعد با ماشین من و کار زمین به جای شادند. در عبارت دگر، چرخش در فرند، سرشماری «به شمری» به عنوان جرم آسمانی، با خودرو، در مورد تشکیل زمین، «برخورد کرندند»، «به» «برور برخی دانشمندان» باردار «آب نز بود».

پژوپی پای پ باز هم نصب ایزوتوپ هیدروژن واقع در پنجم شهاب سینگ سیراحی باستانی با نام «وستا» در آنجا که حاصل رشیده بودند است. واستا سیارکی بود که حدود 6 میل یارد سال پش دورست در هومان جای که کار زمین به خدا آمد، تصمیم دشته آست. این مورد برای یک ایزوتوپ هیدروژن معمولی با یک سینگین هیدروژن یا دوتریوم (آب سینگین) است، آنها در 5 شهابسینج دکتر هستند، آنها یک دکتر شهابسینج هستند. همان نتیجه حضور درد است. در منظر میرصاد که کار زمین و همچنین شهابسنگها آپ خود را از شهابسنگهای قدیمی گرفته اند.

یافت هیجان انگس دانشمندان درباره اصل آب زمین

آغرششتی آنجا استدلالی است که جهت می آورد به نظر منشأ منشأ عشق زمین بود، اما دانشماندان هنوز کجاست با این که نمیتوتانند ثابت کنند که آب زمین یک ماشین و استا امده. ، اما همچنان تصدیق میکردند که ایستاده که لاهه قنائب مشابه بوشد است. و تو پس از کجا تصور کردی نز پچتر رنگخت و نامونا برداریهای نیو فدابیمای روزتا از یک دینبالا در نز حامی کردها به عنوان امروزی 10 روز مرداد زمین میتوانسته به عنوان ستاره سروه دینبالا.

مرکز گاز آکنون محقانی Melli پژohishhai Elmi Franasseh CNRS, Daneshgah paris-Saکلی, کمیسیون Anrژیhay Jaygzin and Anrژی Atmy Franasseh (CEA) and Daneshgah Pao UPPA, Ba Hamaptzay AugustahNaturalHamaptzoNaT, Ba Hamaptzay Augustai, Ba HamaptzoNatural. مناطق داخلی مانند خودروهای زمین و زمینی به شکل انتهای گرفا، انتهای دنبال کردا در گردش هستند. آنها در کار را با تقسیم بندی و تحلیل قایق بادبانی باستانی منظومه شمسی شهابسینهای، با استفاده از روشی نوران که تنها در نظر خواندن آن استحکام غلاف، انگام داداند. با منفعت اصین شهاب سینگ دانشماندان تونستند دادای آن را پرای اولین بار به استرایت فاز اندازه گیری کناند.

یافت هیجان انگس دانشمندان درباره اصل آب زمین

Dadhai Anha، Nanshan Midhad، Ke Du، یک انبار گاز، در حدود 200000، اولین منظومه شمسی پرسید، وجود داشبورد او چیست، یعنی حتی قبل از شکل گیری نسل اول یک ماشین E. فروشگاه شمیل گاز خورشیدی کجاست تمامی مواد منظومه شمسی موجود است. حوزه بنزین، بخار، غنی، شدت غلاف که پیش، نشانه های ایزوتوپ آپ زمین را اشکار سخت پاد که در پس از حمله بزرگ بین ستاره خورشید، باطن داگ، منظومه شمسی، ps به عنوان Fropashi Paşaşepaşepaşe Şığıpash

وجود اولویت در گاز با ساختار باطنی مشابه زمین نشان میداد کا آب زمین قبل از مونتاژ بلوک اولین تشکیل خودرو و حضور خودرو. از کجا شروع کردیم چی شد ابی که بعدش پدر ماشین ندید تشکیل داد حتی تشکیل زمین و دار هومان لبه های حضور دشت و درهمان فراند. ، شکل گیری یک ماشین، ماشینی که شروع شد; بنابراین ابی کاز، جاده شهاب سنگها، ای دنبله، خانه اش، با زمین، رسائده است نبید چندان، با کمال دقت و با نگاه میرصاد، چون زمین از هامان، آغاز شکل گیری خود، آب رانیض با همراه دشته ق. نتایج یک نشریه معتبر کجاست؟ نجوم طبیعت گسترش یافته است.

منبع: scitechdaily

مترجم: مصطفی جرفی فرو

[ad_2]

Chad Powers

افراطی متعصب تلویزیون بشارتگر الکل دوستانه. مدافع توییتر متعصب آبجو کل نویسنده

تماس با ما