6 چیز ساده

[ad_1]

فرارو- اگر گوشی اندرویدی دارید می توانید از آن استفاده کنید درایو گوگل دانش دارد. سامانه مهمات سازی ابری کجاست؟ افزودن یک حساب Google، Darid، بدون کاما، 15 گیگابایت، فضا، رایگان، dir، Google Drive، drayat، miknid، و گارنر، سوگند، نیاز جرأت، همیش، متوانید، با، اشتراک، پلی Google One، شم، گادزا ، 15. با عرض پوزش از ماشین مردم با وجود اینکه در سرویس است وای وای اوه اوه اوه اما وقتی سیاستی برای استفاده از آن قرار می دهید و در مورد سرویس Raigan صحبت می شود، بهتر است بدانید که می خواهید از Google Drive به عنوان ابزاری برای بهره مندی از آن استفاده کنید. مدیریت تعمیر و نگهداری مشکلات با نام مستعار Bahtrin و ترافل hi Google Drive ra urh ima ta ba shamma kem ak nem sedater and carburetor همانطور که در سوئیس ra knid تجربه شده است.

اولین ترنس: بهترین راه برای اشتراک چیست؟

مزیت های زیادی و وجود دار که چرا باید هما دادا های خود را در فدای ابری نغ درید مخصوص توسعه خودکار از دادها دیر گوگل درایو نسخه پاپشیان تایید کند. فرم هایی که امکان روشن کردن یک کارت، یک فایل خاص، یک فایل خاص مانند اشتراک یا شخصی که می خواهد در آن شرکت کند وجود دارد. میتونید با استفاده از منظره پراتوری از یفتان، اسانتر، فیله در درایو، و سردار جستگوی، مأموریت او، فایل هیتان خالاس شوید.

شاما متوانید در ماشین را در گوش اندروید یا کامپیوتر خودانگام دید; اندروید Bray Goshihai شروع با برنامه گوگل درایو توسط Ra Baz Kneid. Space Noir Justgo Ra der Program Peda Kneid. به نظر شما :به سود کند. به نظر من :از جانب سود کند. اپراتور و ایمیل وارد را پاپ کورن داد. بری خودتن من سود کند.

Hemin apratorha ra mitwan dir copy google drive desketap neez benefit به عنوان پاسخ. . هومان آملاگر و کالمت کالیدی بالا را دار ناور جستجو وارد کنید تا آنشه راکه به دینبال آن هستد پدا کنید.

برنامه توافق شده دسکتاپ گوگل درایو را درید، پوشا را پاز کنیید و هومان ایبراتور و سخنان کالیدی را در نوار جستجو وارد کانید تا آنچه را که به دینبال ان هستد پدا کنید.

Trending Dome: من اردن، مایانبر، گوگل، درویش را مطالعه کردم

ره دیجر بری یافتن فست فایل یا بوشاه خاص، پیدا کن مایانبار آست. ماشین میتوان با استفاده از برنامه گوگل درایو، مسیر دسکتاپ و استفاده از گوشی اندروید کجاست؟ به یک ترتیب ساده برنامه میانبرهای پری یا حتی رایانه خود را به عنوان برنامه اجاد کنید. برنامه گوگل درایو، اینترنت را ببینید. روی ویلی که میخواهد مایانبر پرای آن ایجد خمیر کلیک راست کنید و اسپیس روی گزینا یک میانبر به Drive اضافه کنید Knid را کلیک کنید.

در بری، انجم همین، عملیات انجام شده از طریق تلفن، با برنامه گوگل درایو، را باز کنید آغاز شد. فایل یا پوشاهی را که میخواهد میانبر دعای اجاد کنید پدا کنید. روی سه نقطه روی فایل یا پوشا هیت زنید و اسپیس روی گازینا افزودن میانبر به Drive ضربه با ماشه.

ص آس انجم فازها بالا، مایانبر شاپ خود را اتخب کنید و دار آدم روی غازینا. اضافه کردن (اوزودن) با ماشه او را بزن. mitwanid mianbar hai ra prae chahar place az phone phone درایو من، کامپیوترها، به اشتراک گذاشته شده با من و ستاره دار هستند.

Trend Som: تغییر Rang Poshaha der Google Drayo

همچنین میتوانید هیمه بوشاهی گوگل درایو خود ربا تاجیر ​​رنگهایشان تنظیم کنید. Metwanid به عنوان Roshhai Hamahangi، استفاده شخصی از Knid، با عنوان مثال، رنگهای سبز، با پیوند به کار یا سایه. در اینگا به سوی تغییر رنگ پوشه، در باستر، سازی ابری آمده آس. بری کاربران، نظر شخصی او. روی یک پوشا کلیک راست کنید و از مینوی کشوی غازینا تغییر رنگ انتخابات راس کند. اسپیس هار رنگی را که دوست جرأت انتخاب کنید.

Bray Karbaran Goshihai Android, ke Mikhwahand, China Operations, Ra dr google drayo, khoud angam dhand,dir, start with the program Google Drive ra baz kanid. روی غازینا فایل ها بزنید ضربه و فضا ی فشار را انتخاب کنید. پوشا را، فچار داده، ناژه درید، و روی سه، دات دور گوشا بالا، سمت راست، او را با زناید زدند. روی گازینا فضایی تغییر رنگ (تاجیر ​​زنگ) زد زنید و زنگ مرد نظر خود را تکاب کناید.

6 چیز ساده

تریوند چهارم: فایل Activity را در GoogleDrayo تماشا کنید

Gogol Hamkari der Proojha ra ba Hamkaran ya Dostantan اثر Sayar Asan Kurda ast. یک آدرس نمونه دارد. آغار میخواهید عین کار را روی رایانا خود انجم ید، مراحل زیر را دنبل کنید.

برنامه گوگل درایو، دکتر مارگر دسکتاپ، خود باز کنید را ببینید. در دینبال، ضائرایی، با نشانه، داخل بگراد و روایت کرده که کلیک کناید. روی گازینا فضایی فعالیت Knid را کلیک کنید.

Bray Karberan Goshihai Androidi، ویرایش شده توسط برنامه Google Drive Ra Buzz Kenned. تو فایل را آداب کنید و روی سه نقطه روایت که زده زنید. دکتر آدام روی غازینا جزئیات و فعالیت (ذرات و اثربخشی) بزن بنید و دور آخر نیز حال رابر روی غازینا. فعالیت تصمیم دهید

تارواند پاپگل: Cardann Faylaha der Google Drayo تمدید شد

Rahat Askha Hamma Dadahai Khoud Radar Google Drive Sasmandhi Kneid. شمّا مجبور، تودرتو، منبع پول، باکشید، و حقوق کنید است. میتوانید فیلهای خود را دوباره چیدمان خوبی است و آن سرزمین اصلی است، دیگران تغییر می کنند و دیگران تنظیم خوبی دارند. Ager Carber Desktape Hested، Google Drive، به دکتر Margar Buzz Kneid مراجعه کنید. به دنبال غازینا معیارهای مرتب سازی فعلی (استاندارد رده بالای واقعی سازی) باگرید و روی آن کلیکنید. مرتب بودن به عنوان یک شرط دوباره سفارش دهید تغییر وئد تا فایلهای خود را دوباره مرتب کرد. Space Roy Flash Click Knead ترتیب تیغ به صورت صعودی و نزولی است که یک تغییر قابل توجه است.

کاربران با نتیجه حمین پارسند به نیس میتوایند تلفن می کند. برنامه Google Drive Ra Buzz Kenned. روی غازینا فایل ها ضربه با ماشه. زنا مرتب کننده فعلی (نظم واقعی کاناندا) زینت فضایی مرتب سازی شاخص (معیار حقوق عالی سازی) خمیر انتخابات RA. من می‌خواهم تغییرات را ترتیب دهم، مرتب کنم، دوباره سفارش دادم، پیدا کردم و آن را با Google Drive جایگزین کنم. بنابرین آگار فاییل های را را بای ییک معیار، روی، دسکتاپ، یا تلفن، مرتب، مرتب، د.

تروند ششم: بن بست، Korden Assem der Google Drayog

آسم یا هرزنامه بدون شک. متاسف. به نظر من مصاحبه با کجاست مشکل آزاردهندا اینگا رو به بن بست برگردان جردن تقویم گوگل درایو ببین شمنشان یواخیم داد.

Karberan desictape dre با آن شروع کنید drive.google.com بروند و در مرحله بعد از روی ویلی که میکوحید بلک کنید، روست کنید کلیک کنید. زنا مسدود کردن راز مینوی کشوی، انتخاب کنید. در حیات مسدود کردن اینجا کلیک کنید

شاما متوانید، نتایج مشابه. Ba Buzz Jordan، برنامه Google Drive، شروع Knid. فایل را که می‌خواهد بلوک کرد پاپ کورن داد و نگه جسارت. روی غازینا [email protected] را مسدود کنید (آدرس E-Mail Farstaanda Harzanamah) ضربه بزنيد و Space Brain Support You Bar Digger Roy Ghazina مسدود کردن ضربه با ماشه.

من شما را به یک فاز تصادفی دعوت می کنم، یک فرد مشکوک به مسدود شدن توسط یک کنید، با میته وانید راحتی من، یک سوء ظن به یک فرد مشکوک به کانید گرفتگی. میتوانید، با اشاره به بخش مردم و اشتراک گذاری (افراد و اشتراک) Google Account Organizations Take, Har Carberry Raaz Web, Android Phone, Care of the Blockage Knid.

منبع: androidcentral

مترجم: مصطفی جرفی فرارو

[ad_2]

Mara Gomez

کارشناس توییتر متعصب موسیقی. جنرال الکل ماون. علاقه مندان به تلویزیون

تماس با ما