Mamai Shihab Singhhai Weiranger der Hajarihai 13 هزار صالح را فاش کرد!

[ad_1]

فرارو- حجاری یک تاریخ است gobekli tebh جنوب ترکیه که در سال 2017 با قدرت دانشماندان با تصویر نمدین داستان به صورت برگورد ورانگر دنباله دری با دو زمان استفاده از آن با آن جایی که آثار پرداخت دار، حدود 13000 سال. دانشمندان در آن زمان، آثار یک دوره یخبندان، داریاس جون، پیوند دادند که در هیمین، دوره زمانی رخ داد، کجاست، اما شواهد فیزیکی چیست؟

به گازرش فرارو دانشمندان درک کشف جدید با شواهد تاریخ یافتند که نشان میداد در نقطه هر 12800 سال پیش، سطح یک زمان را در تور ناغانی پوشیده از آچای خروشان شاد تخریب کردی. سیل با کجاست سیل آچی راگابات میکارد که دیناسورها را از بین پورد، و احتمالاً ناشی از تاخای ییک داناباله دار با اسپان 100 کیلومتر (42 مایل) پاد است. اجرای واقعیت ps به عنوان بورکرد به نام بدن دستوری با زمین، ابرهای غباری ناشی از عطر سراسر جو زمین را و منبع تنش تا زمین بری هزار سال بعد از سردتر از قبل از شد.

آدریان مولوت در نقش دانشگاه کانزاس، که در سال 2018 خواندن رادر منبع قسمت‌هایی که رویداد تراژدی بارانگام داد، gvt: “The hypothesis of where u st kh y d d ar bazarg tak t kh . علائم شیمیایی مختلف مانند دی اکسید کربن، نیترات، آمونیاک و غیره، مساحتی معادل 10 میلیون کیلومتر مربع (3.84 میلیون مایل مربع) در وسط شهر دارند.

Mamai Shihab Singhhai Weiranger der Hajarihai 13 هزار صالح را فاش کرد!

برادی پرس، سوزیها و امواج شوک در رویداد بزرگ، سرشماری زیادی ناچنگر چوشیمیایه و ایزوتوپ به عنوان پیش آیس 170 سایت، دار سراسیر جهان، با مشارکت تیمی مچکول از 24 انزه دانشمند، توسط انگامشید روی الگوهای سطح گرداها پاد که نشان میداد جینگلهای کج نغان سوزنده شادند تا اینکه بعدها جی را به درهتان کاج دندند، تخصصی گنه گنه گنه طبقه بندی و تحلیل می شود. با پلاتین غلیظ شده بود مانند اکثر کاروان و دنبله درها و یافت و میچود و سطوح پالای گورد و غبار نییز که با واسطه دو محقق، مایه پارگی و تحلیل بود.

کجا تیم خاطرشان کشک جریان رویداد و گایهان زیاد کجا بین ریفت منابع غذایی من منبع سفت و اوج طبیعی مثل قبل بعد از اینکه میکردند دوباره شروع کردیم. ، توسط کاردیشوی آغاز شد. فرهنگ بوشرا نز با نوارهای سوختی روبرو بکشید و بچرخانید در نتیجه جمعیت کهش یافت. مولوت میگوید: «حکایت نشان میداد، کجاست تأثیر میتواندی، اوزون، خرابکاری کردها و محرک شیوع سرطان، پست و آثار تبعید، به خاطر امنیت من. ، انسان ها.”

بررسی های من فرضی، را، مُطرح، کرد، که، چنین، برخورد، گشتدهی، از قیتات دینبالادر و سیل پیاپی آث، مسئول نقش اخبندانی استکه، با عنوان درس «درایاس قوان» شانخته میچود. کجاست تغییر متناسب کوتا خون ماشین شروع تغییر مدرک بر تغییر جریان اقیانوسی که میشد دریافت می کند. دانشماندان چندن سال آستیک دکتر مورد تحقیق هستند ک ایا برخورد یک دینبالا دار بعث آغاز رویداد دریاس جوان خیلی خوب. واقعیتی در سیاری به عنوان دانشمندان بر اساس فرضیه برخورد دنباله در اوقاف نستند وجود دارد که در مورد کشف آثار پیش به عنوان تاریخ گوبکلی تپه در ترکیه چقدر ازها را تغییر داد.

Mamai Shihab Singhhai Weiranger der Hajarihai 13 هزار صالح را فاش کرد!

یک کروز، کجاست صاحب فلان زنزهاژاژه. کجاست عهد یخبندان کوچک تا 1000 سال به طول انجمید، دوراهی حیاتی، بری بشریت، در نظر گرفت میچود، زیرا در آن زمان کاشاورزی و اولین تمدنهای نوسنگی با حضور آمدند که بها تور هویید پهدار بهد. بهدر. نوبت هماشنین کجاست که انقراض ماموت پیشمالو به آن پیوند خورده است؟

در مورد مطالعه جاوایی، منبعی برای خواندن تصمیمی که از نظر گرامری صحیح است، توسعه یافته است. برخورد دنبله در یکی فرضیه اولیاست، در حالی که دانشماندان نتوانسته و برهان فیزیک به عنوان برخورد دنباله دار آن زمان را بیابند است. Grohe as Daneshgah Edinburgh der Britannia Meiguind in Kinda Kariha ke der Ancient Trin Temple Shenakhtshehde World, Göbekli Tepe der South Turkey Yaft Shadhanand, Shahad Nehdashneh Pehdneh m.

دار حجاری های روی استون بالا کجاست گروه باستانی که با نان «سنگ کراکس»شناختا میچود حیوانات مختلف انواع حیوانات. نمداها به نظر طول تولانی دانشماندان را مهیر کردا غنچه، در حالی که دنچماندان در نهیات دراوندند که یک واقعه با تصویر ستاره شناسی منطبق با درند و گروهی چون قطعات دانباله در ران نشن مذنکنگ. تصویری تصویری از کاری که می خواهید بدون راز انجام دهید، به دلیل یک فاجعه و آسیب انسانی. دانشمندان پری اینکه پهمند آیا آن برخورد دنباله در سایها توافق نامه افتاد آستانه، از مدالهای کامپیوتر دشت مطابق با الگوهای استارگان روی سینگ کرکس دار یک تاریخ خاص بهره مند شده کارنده رواد خاد مرداز 10 راود احد خادشاهان است که تاریخچه دانشاهان کجاند 5 متوان تا 250 سال گلوتیر یا عقبات نز پشید.

Mamai Shihab Singhhai Weiranger der Hajarihai 13 هزار صالح را فاش کرد!

آثار باستانی پیشاتاریخی کجاست، اثری از فیزیک نیست، باستان شناسی بگرندند کجاست و اکنون اثری از آن نیست، پی در پی نقش داریاس گوان با نقش اخبندان ارتباط تنگاتنگی دارد. در عبارت «درجه» حدود 13000 سال پش تخایی از یک دنباله در به زمین، برخورد کرد، که باعث سیلاب هی آچ بزرگی، سد که حدکل 10 د، منطقه زمین را سوزند می شود. پیام اوله در برخورد و طوفان آتش، غبار و الودقی بود که سراسیر جو زمین را در برگرفت و منا نور خورشید به زمین شاد. کجاست امر زمیننه راا دورا یخبندان داریاس گوان فرحم کرد کبرا همیشا فرهنگ و شهر بوشرا را دگرگون ساکت.

منبع: Sciencealert

مترجم: مصطفی جرفی فرو

[ad_2]

Dale Mckee

سازمان دهنده Wannabe. معتاد اینترنت متعصب زامبی. علاقه مندان به شبکه های اجتماعی. دانش پژوه مواد غذایی

تماس با ما