Rond Nzoli Bimari Corona der Iran

[ad_1]

خبرگزاری ایسنا: مصاحبه ورزشگاه سوخگوی ملی با کرونا در تایید ضرورت کنترل مرزی کاشور و کشف ویروس جدید کرونا، اروپا، رادار، کاروه آست، دار عین حال از رونزلی کووید 19 اخبار داد کاشور.

دکتر علی رضا رئیسی با اشاره به برگزاری پناه و جلسه ورزشگاه ملی مصاحبه با کرونا کجا نشستی کجا نشستی آسترا مرد برسی تصمیم دادیم.

وی اوزود: ویروس تنفسی کجاست و کوشاری و میتواند و صراط کیند و حتی خبرهای با گرد و غبار رشیده دکتر ترک کجا ویروس است؟ بنابرين، دكتر كنترل، مرزهي هوايي، دريايي و زميني بيبش از، قبل از دقت كنيم. در مورد وضعیت فعلی، یک ویروس خارجی وجود دارد، یک ویروس خارجی، و یک ویروس خارجی، و یک ویروس خارجی، و یک ویروس خارجی، و یک ویروس درون آن وجود دارد. زیرا، حضور دور جماعت و مهمانیها میتوند از عوامل اساسی در انتقال بیماری پشید است. در حضور مردم انکه گروه های مختلف را پشت سر قدشتیم و پش رو دارم مردم و مسئول هستند جوک های را پسیارات رایات کارندند کجاست؟

رایات 86 درصدی پروتکل بالا در برابر کرونا

روند نزولی بیماری در کشور

وی افزود: میزان رعیت، پروتکلها، در کشور، بالا، 86 درساد، رشیده آست، و دریم یعنی کجا؟ خوشبختانه، سطح کوشاری، روند، بماری نزولی، با حدود پنگ هفتا قبل از مقیاس بیستری بمارستانها به آن نسبت داده شده است، تقریباً مانند چهار، مرغ و میر، چند کیلومتر است و کجاست. عمار سیار درخشان استقا است.

اوج سوم کرونا در مازندران و چهار ماه زرشکی در آستان

رئیسی با بیان انکه در آستان مازندران با دو نوع پک سوم بیماری آغاز شاده آست نشان کرد: بنابراین اکتار شهرهای آستان درگیر هستند. ۴ ماه زرشکی در کاشور دریم به آن آستان مازندران است، سوادکوه شمالی، ساری، امل و رامسر همچنان زرشکی هستند و نیاز به مرکات بختر درند متصل است.

401 ماه زرد و 43 ماه نارنگی

هجدهمین ماه نارنجی در آستان مازندران

وی آدمه داد: خوشبختانه 401 شهر زرد و چهل و سومین شهر نارنجی دریم خا حدود 15 تا 18 شهر نارنجی در استان مازندران است. ماه لاهیجان در آستان گیلان نز نیاز نگهبان پچتر درند و وظیفه شاهراهی آستان مازندران نگهبان پچتر میخواهند و عمیدواریم با همکاری مردم است که موج را کنترل کنیم آنهاست.

کچکترین عادی انگاری خترناک آس

معاون وزیر بهداشت تاکید پاسخ: جهت تغییر شرایط نارنجی، جهت تغییر شرایط دهاد. ویروس بسیار، قابیل، سرایات است، آغار، دقت نشد، ممکن، درگیر موگ، بعد از شایم.

تشکر می کنیم: با تشکر از مردم، کادرهای دورمان که خریدند و انواع تشکر، با وجود اقتصادی بودن، با آنچه همراه کرندند است. پ، ما نمی خواهیم شما را اسپانسر کنیم می خواهم به اندازه کافی از عکس نگرد مراقبت کنم، شاید بتوانی امواج بعد از من را ببینی، موج های پس از تو را ببینی، به بهمن ماه و ای اسفندماه بشیم بروی.

و نتیجه با بیانیه ای با بیانیه ای که توسط شهید حاج قاسم سلیمانی ارسال شده است، با قدر در حال آگرا است، اعلامیه کردی: همکاری خوبی میان سازمانهای مردم نیهاد، بسیج، هلال احمر و … دکتر استریم است و کار بازرگانی در هارت حال خوردن و شماره خوردن عظیم ملی سازمندی، قوت مقاله، مقابل بیماری میتوان، پیشوای حافظ و بهبود، وجود شریعت تأثیرگذار.

[ad_2]

Olive Herman

سفر نینجا. زامبی نرد. متخصص فرهنگ پاپ معتاد آبجو ماون وب کارشناس مغرور غذا تنظیم کننده. دردسر ساز. خالق مشتاق

تماس با ما