[ad_1] حشمت‌الله حیات‌الغیب با حکم رئیس سازمان زنده‌ها با عنوان مدیر جدید زنده‌های تهران تأسیس و معرافی شده است. به نام گازرش پایگاه دانش رسانی سازمان زنده ها و معرفی بیمه و تربیت من به عنوان یک شور، غلامعلی محمدی تای حکمی حشمت الله حیات القاسب رضی الله عنه به نشانی مدیر زندانهای آستان تهران منصوب به یک کرد متن قضاوت آمده آست را برگردانید: «جنب آقایی سید حشمت الله حیات غیب در سلامتی است و با بیعت و تجربیات

تماس با ما