به گزارش اتاق خبر، به نقل از ایسنا، مسلم خانی با اشاره به برنامههای پیشبینی شده برای آموزش و توانمندسازی تعاونیها در سال جاری اظهار کرد: با توجه به اهمیت جایگاه آموزش و استفاده از ظرفیت فعالان همه بخشها، مراکز و نهادهای آموزشی تعاون درصدد هستیم با آموزش و ایجاد کسب و کارهای تعاونی به شکل شبکهای و خوشهای به سمت توسعه و توانمندسازی بخش تعاون گام برداریم. این فلسفه و نگرش، استراتژی به حداقل رساندن اثرات نا مطلوب صنعت

تماس با ما