[ad_1] فرایند تخصیص تیر عدالت به افرادی که با به ارث بردن دو کیلومتری آن در زمان ممکن و تصویری از انجم میچود از دست رفته اند. به گذرش دنیای اقتصاد، قائم مقام، حیات، مدیر و شهردار شرکت عامل، سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه چهره ها گفت: فرکیند تخصیص سهام عدالت اشخاص از دست رفته میراث آنها در زمان قمترین بهدر. غلامرضا ابوترابی، در پساخ، «رادیو تهران» چون ممکن است شمر حساب بری درنگان، سیهم عدالت، جود درد،

تماس با ما