[ad_1] فرارو- زمانی، هو، زمین، حنوز، در، پیدایش غنچه، ظاهراً اپ بر روی آن و جود دشت، اما در دانشمندان، سوال همیش مطرح، پاد که، اپ به عنوان جا مداست کجاست؟ دکتر چند با ذوق از بررسی های گاستردای پرسید که در مورد شکل گرافیت، انحنای انتهای آن، راه ایشمان ایهگرام کجاست. فرضیه از نظر مدت زمان محتمل دادگاه کجاست، از نظر منشأ پدر کار زمین بود تا آنکه دانشماندان فرانکوئی، اینجا تحقیق فردی با نتایج رزیدنتی مدرک است. به

تماس با ما