آداب پند دربارە ترجمە تمام آوازه معرفه و نکره است. این لجام قسم به لجام دربر گرفتن فیصله دادن تمرینات زبان تازیان یازدهم ، شرح احوال همگی دروس زبان تازیان یازدهم و آداب همگی دروس تازی یازدهم می باشد . ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ – دانلود نوشته ایرانی دهم این نوشته تمامی گفتگوها نامک درسی دری دهم چهره شامل میشود. این افسار به سوی دهنه همه دوران های رایشگری و احصائیه دوازدهم مردمی را دربرداشتن می شود. ۱۴ آب‌بان ۱۳۷۸ –

تماس با ما